Casa de les Aigües de Trinitat Vella-BCN.

El 1910, com l'Ajuntament no disposava del volum d'aigua necessari, va convocar un concurs per a construir una estació elevadora a la Trinitat Vella. El 1919 es va acabar de construir la moderna central amb tecnologia elèctrica per a elevar l'aigua fins a un dipòsit a 50 m. d'alçària. Per a portar l'aigua del dipòsit fins a la ciutat es construí una canonada de ciment armat. A l'interior hi ha la sala de màquines electrobombes de la central elevadora (Muhba).


Més informació.

L'edifici.